Asset Publisher Asset Publisher

Projekty związane z ochroną przyrody:

Nadleśnictwo Browsk uczestniczy w projektach ściśle powiązanymi z ochroną przyrody.

O projekcie adaptacji nizinnej.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Udział Nadleśnictwa

W ramach realizacji Projektu Nadleśnictwo Browsk planuje modernizację dwóch istniejących zbiorników (o poj. 72 tys m3 ) o wartości 3400 000 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Ochrona In situ żubra w Polsce – część północno – wschodnia" – Nadleśnictwo Browsk. Żubr Bison bonasus wyginął w wolnej przyrodzie w początkach XX wieku (w 1919 r. została wytępiona ostatnia populacja podgatunku żubra nizinnego Bison bonasus bonasus w Puszczy Białowieskiej, w 1927 r. zginęło ostatnie stado żubra kaukaskiego Bison bonasus caucasicus w górach Kaukazu). Gatunek ten został odrodzony w oparciu o osobniki, które przetrwały w ogrodach zoologicznych. Mimo znacznego powodzenia restytucji, żubr nadal należy do gatunków zagrożonych, widnieje zarówno w „ Polskiej czerwonej księdze zwierząt", jak i na „Czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)"; podlega Konwencji Berneńskiej. Aby poprawić bazę żerową żubra a co za tym idzie jego jakość życia, Nadleśnictwo Browsk w projekcie „Ochrona In situ żubra w Polsce – część północno – wschodnia" postawiło sobie następujące zadania;

1) Zakup i rozwiezienie pasz oraz przygotowanie siana.

2) Poprawa bazy pokarmowej oraz poprawa dostępu do wody.

3) Działania promocyjne i edukacyjne na rzecz akceptacji zwiększenia areału występowania żubra w regionie oraz jego „udostępnienia" turystycznego i wykorzystania dla promocji regionu - Budowa wieży obserwacyjnej oraz tablic informacyjnych na terenie Nadleśnictwa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce".

W 2014 roku rozpoczął się projekt koordynowany jest przez SGGW w partnerstwie z Białowieskim Parkiem i Nadleśnictwami: Browsk, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Krynki, Waliły, Żednia, Borki, Czerwony Dwór, Augustów, Płaska i Gołdap.

Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 3,306,415.00PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów" , umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D

Cele projektu;

Projekt jest ukierunkowany na przeciwdziałanie podstawowemu zagrożeniu dla istnienia żubra (Bison bonasus), czyli małej liczebności populacji izolacji poszczególnych stad oraz zmniejszeniu ryzyka dalszej utraty zmienności genetycznej gatunku. Dzięki dążeniu do utworzenia w regionie Polski północno-wschodniej metapopulacji żubra istnieje szansa na odbudowę pierwotnych mechanizmów naturalnej wymiany osobników pomiędzy puszczami.

Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest dążenie do utworzenia metapopulacji żubra w tym rejonie kraju, w skład której wchodziłoby co najmniej 5 populacji wolno żyjących.

Grupę docelową projektu stanowią żubry oraz lokalne społeczności i podmioty związanych z ochroną przyrody i gospodarowaniem na obszarach N2000, na których będzie realizowany projekt.

Projekt realizowany jest na terenie pięciu Puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej, Rominckiej, będzie obejmował szereg działań które na celu będą miały jak najefektowniejsze osiągniecie założonych celów. zbliżających nas do zrealizowania tego planu, min.:

  • kontynuacji sprawdzonych i potrzebnych działań służących utrzymaniu żubra

Obecny Projekt przewiduje kontynuację finansowania opieki nad żubrami jak i wzbogacenia bazy pokarmowej w trzech puszczach w tym dzierżawę prywatnych łąk wokół Puszczy Białowieskiej, co w znacznym stopniu ogranicza konflikty na terenach bytowania żubra. Opieka obejmuje koszenie łąk, odtwarzanie terenów otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, przygotowanie siana, zakup i podawanie pasz zimą, czyszczenie miejsc dokarmiania, nadzór weterynaryjny. W ramach projektu kontynuowany będzie monitoring rozmieszczenia i preferencji środowiskowych z wykorzystaniem telemetrii i obserwacji bezpośrednich, monitoring zdrowia w tym stopnia zapasożycenia zwierząt oraz monitoring genetyczny. Wszystkie zamierzone działania w projekcie będą wykonywane zgodnie ze sprawdzoną metodyką. Efektem monitoringu będzie podniesienie poziomu wiedzy o żubrze oraz w większym stopniu oparcie zasad zarządzania populacjami o uzyskane wyniki.

·         działania edukacyjne

Planuje się dwa seminaria i jedną konferencję, kilka warsztatów i spotkań oraz prowadzenie strony internetowej i dystrybucję materiałów informacyjnych o projekcie w postaci folderów i kalendarzy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach".

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów".

„Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" korzysta z dofinansowania w kwocie 1 096 160 PLN pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" będą realizowały wspólnie nadleśnictwa: Augustów, Browsk, Maskulińskie i Supraśl, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Uniwersytetem w Białymstoku.

Zaplanowano m.in. budowę barci, szkolenia potencjalnych bartników, tworzenie ścieżek edukacyjnych i badania naukowe. W odtwarzaniu tradycji bartnictwa polskim leśnikom pomagają bartnicy z parku narodowego Szulgan-Tasz w Baszkirii na Uralu w Rosji.

W ramach projektu na terenie każdego z czterech nadleśnictw powstaną co najmniej po trzy wydrążone w żywym drzewie barcie oraz dwie tzw. kłody bartne - wieszane na drzewach kawałki drewna, przeważnie o długości 1,5-2 m, przygotowywane specjalnie dla pszczół. Leśnicy chcą utworzyć też ścieżki edukacyjne i ogródki z roślinnością miododajną.