Gekennzeichneter Inhalt

Projekty związane z ochroną przyrody:

Nadleśnictwo Browsk uczestniczy w projektach ściśle powiązanymi z ochroną przyrody.

Projekt LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000"

Nadleśnictwo Browsk wspólnie z pozostałymi Nadleśnictwami Puszczy Białowieskiej oraz innymi beneficjentami bierze udział w projekcie realizowanym z programu LIFE + „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" (LIFEAQUILA).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i utworzenie silnej populacji puszczańskich orlików krzykliwych, oparte w głównej mierze na odtworzeniu dogodnych warunków bytowania i żerowania dla tych ptaków. W skład rewiru lęgowego orlika krzykliwego wchodzi, bowiem nie tylko siedlisko gniazdowe. Ważnym elementem składowym terytorium, często decydującym o atrakcyjności danego miejsca jest odpowiednie żerowisko. Przeplatanie się pól uprawnych z łąkami stanowi doskonałą bazę pokarmową orlika. Ptak ten jest, bowiem drapieżnikiem, którego występowanie jest ściśle związane z obecnością terenów otwartych, przede wszystkim z wilgotnymi łąkami. Aby poprawić bazę żerową orlika Nadleśnictwo wykonało następujące zadania projektu:

- Od początku trwania projektu trwają nieustanne prace logistyczne nad wypracowaniem odpowiedniego i powtarzalnego mechanizmu, który zapewni ochronę orlikowi w długiej perspektywie czasowej.

 - Prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, których tematem jest także orlik krzykliwy. Powstała broszura i folder o orliku.

– Powstała ścieżka edukacyjna mówiąca o orliku.

- Odtwarzanie odpowiednich warunków łowieckich poprzez usunięcie zarośli i odtworzenie opuszczonych łąk. Celem tego zadania jest przywrócenie niezagospodarowanych terenów łąk, poprzez wprowadzenie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i konsekwentne powiększanie optymalnych warunków siedliskowych dla orlika krzykliwego. 

- Ustawiono czatownie dla orlika.

- Dzięki ciągnikowi i kruszarce zakupionych w ramach projektu LIFE + Nadleśnictwo ma możliwość podjęcia szerszych działań na rzecz poprawy bytowania tego ptaka i zwiększenia zasięgu występowania w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w tym także w Nadleśnictwie Browsk.

Mamy nadzieję, iż duża powierzchnia rozrzuconych na terenie całego Nadleśnictwa Browsk łąk i nieużytków przewidzianych do otworzenia w całym okresie trwania projektu spowoduje, iż orlik znajdzie u nas lepsze warunki żerowania, co przyczyni się do zagęszczenia jego populacji i do pewności, że na trwałe zostanie ozdobą tutejszego krajobrazu.

„Ochrona In situ żubra w Polsce – część północno – wschodnia" – Nadleśnictwo Browsk. Żubr Bison bonasus wyginął w wolnej przyrodzie w początkach XX wieku (w 1919 r. została wytępiona ostatnia populacja podgatunku żubra nizinnego Bison bonasus bonasus w Puszczy Białowieskiej, w 1927 r. zginęło ostatnie stado żubra kaukaskiego Bison bonasus caucasicus w górach Kaukazu). Gatunek ten został odrodzony w oparciu o osobniki, które przetrwały w ogrodach zoologicznych. Mimo znacznego powodzenia restytucji, żubr nadal należy do gatunków zagrożonych, widnieje zarówno w „ Polskiej czerwonej księdze zwierząt", jak i na „Czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)"; podlega Konwencji Berneńskiej. Aby poprawić bazę żerową żubra a co za tym idzie jego jakość życia, Nadleśnictwo Browsk w projekcie „Ochrona In situ żubra w Polsce – część północno – wschodnia" postawiło sobie następujące zadania;

1) Zakup i rozwiezienie pasz oraz przygotowanie siana.

2) Poprawa bazy pokarmowej oraz poprawa dostępu do wody.

3) Działania promocyjne i edukacyjne na rzecz akceptacji zwiększenia areału występowania żubra w regionie oraz jego „udostępnienia" turystycznego i wykorzystania dla promocji regionu - Budowa wieży obserwacyjnej oraz tablic informacyjnych na terenie Nadleśnictwa.

"Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce".

W 2014 roku rozpoczął się projekt koordynowany jest przez SGGW w partnerstwie z Białowieskim Parkiem i Nadleśnictwami: Browsk, Białowieża, Hajnówka, Supraśl, Krynki, Waliły, Żednia, Borki, Czerwony Dwór, Augustów, Płaska i Gołdap.

Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 3,306,415.00PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dla Programu Operacyjnego Pl02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów" , umowa o dofinansowanie nr. 570/2014/Wn-14/OP-XN-02/D

Cele projektu;

Projekt jest ukierunkowany na przeciwdziałanie podstawowemu zagrożeniu dla istnienia żubra (Bison bonasus), czyli małej liczebności populacji izolacji poszczególnych stad oraz zmniejszeniu ryzyka dalszej utraty zmienności genetycznej gatunku. Dzięki dążeniu do utworzenia w regionie Polski północno-wschodniej metapopulacji żubra istnieje szansa na odbudowę pierwotnych mechanizmów naturalnej wymiany osobników pomiędzy puszczami.

Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest dążenie do utworzenia metapopulacji żubra w tym rejonie kraju, w skład której wchodziłoby co najmniej 5 populacji wolno żyjących.

Grupę docelową projektu stanowią żubry oraz lokalne społeczności i podmioty związanych z ochroną przyrody i gospodarowaniem na obszarach N2000, na których będzie realizowany projekt.

Projekt realizowany jest na terenie pięciu Puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej, Boreckiej, Knyszyńskiej, Rominckiej, będzie obejmował szereg działań które na celu będą miały jak najefektowniejsze osiągniecie założonych celów. zbliżających nas do zrealizowania tego planu, min.:

  • kontynuacji sprawdzonych i potrzebnych działań służących utrzymaniu żubra

Obecny Projekt przewiduje kontynuację finansowania opieki nad żubrami jak i wzbogacenia bazy pokarmowej w trzech puszczach w tym dzierżawę prywatnych łąk wokół Puszczy Białowieskiej, co w znacznym stopniu ogranicza konflikty na terenach bytowania żubra. Opieka obejmuje koszenie łąk, odtwarzanie terenów otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, przygotowanie siana, zakup i podawanie pasz zimą, czyszczenie miejsc dokarmiania, nadzór weterynaryjny. W ramach projektu kontynuowany będzie monitoring rozmieszczenia i preferencji środowiskowych z wykorzystaniem telemetrii i obserwacji bezpośrednich, monitoring zdrowia w tym stopnia zapasożycenia zwierząt oraz monitoring genetyczny. Wszystkie zamierzone działania w projekcie będą wykonywane zgodnie ze sprawdzoną metodyką. Efektem monitoringu będzie podniesienie poziomu wiedzy o żubrze oraz w większym stopniu oparcie zasad zarządzania populacjami o uzyskane wyniki.

·         działania edukacyjne

Planuje się dwa seminaria i jedną konferencję, kilka warsztatów i spotkań oraz prowadzenie strony internetowej i dystrybucję materiałów informacyjnych o projekcie w postaci folderów i kalendarzy. 

„Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach".

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów".

„Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" korzysta z dofinansowania w kwocie 1 096 160 PLN pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" będą realizowały wspólnie nadleśnictwa: Augustów, Browsk, Maskulińskie i Supraśl, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Uniwersytetem w Białymstoku.

Zaplanowano m.in. budowę barci, szkolenia potencjalnych bartników, tworzenie ścieżek edukacyjnych i badania naukowe. W odtwarzaniu tradycji bartnictwa polskim leśnikom pomagają bartnicy z parku narodowego Szulgan-Tasz w Baszkirii na Uralu w Rosji.

W ramach projektu na terenie każdego z czterech nadleśnictw powstaną co najmniej po trzy wydrążone w żywym drzewie barcie oraz dwie tzw. kłody bartne - wieszane na drzewach kawałki drewna, przeważnie o długości 1,5-2 m, przygotowywane specjalnie dla pszczół. Leśnicy chcą utworzyć też ścieżki edukacyjne i ogródki z roślinnością miododajną.